2022-23

Maine Girls Team


Roster

Morgan

Beyer

Carolyn

Bomely

Alexis

Brown

Maya

Golebiowski

Livia

Jolineau

Kassidy

Kaufmann

Katherine

Krob

Lucia

Lavalle

Natalia

Lavalle

Sophia

LeClair

Paige

Leidolf

Gabriela

Lepore

Saoirse

McGrath

Fiona

Napolitano

Sofia

Napolitano

Annika

Nelson

Lucy

Nelson

Sadie

Ruman

Abigail

Schrantz

Confirm Delete
Click the delete icon again to confirm. Click escape to cancel.